2

Villon

Villon költészete (Csoportmunka)

 1. Készítsetek idővonalat, jelöljétek be rajta Villon életének fontosabb eseményeit! (Tk. 55. alapján)
 2. Feladatok a Jó tanítás balladája című vershez: (Tk. 57.)
  1. Mi jellemzi a versformát? (Versszakok száma, sorok száma versszakonként, rímképlet)
  2. Milyen foglalkozásokat, pénzszerzési módokat mutatnak be az egyes versszakok?
  3. Mi a refrén tapasztalata?
  4. Értelmezzétek a címet!
 3.  Feladatok a Ballada a vastag Margot-ról című vershez: (Tk. 60.)
  1. Kik a vers szereplői?
  2. Milyen szituációkban látjuk őket?
  3. Mi jellemzi a kapcsolatukat?
  4. Keressetek olyan kifejezéseket, melyek szokatlanok egy szépirodalmi műben! Mi a szerepük?
  5. Mi olvasható ki az ajánlás kezdőbetűiből?
  6. Próbálkozzatok ennek mintájára saját versszak írásával!
  7. Mit jelent a perdita szó?
 4. Az olvasottak alapján értelmezzétek a következő, Villon életművére vonatkozó idézetet: “Azt mondják, a középkort az ismeri meg igazán, aki a Divina Commediát (Isteni színjáték) olvassa. De hogy a középkort megismerjük, nem csak Dantét kell olvasnunk. Dantétól megtudjuk, milyen volt a középkorban a pokol és a menny. De Villontól megtudjuk, milyen volt a föld.” (Mészöly Dezső)

 

7

Édes Anna

 

 

édes anna

 

Írd le reflexióidat a regénnyel kapcsolatban, legalább 200 szó terjedelemben! Segítségként néhány megközelítési szempont:

 

 • A regény problémafelvetése (Szerinted milyen kérdésekkel foglalkozik elsősorban a regény: társadalmi, pszichológiai, a nőiség lényegét, megítélését érintő problémákkal? Esetleg emberi kapcsolatokkal, elnyomással, megalázottsággal?)
 • Narráció ( A nézőpontváltások szerepe: Melyek azok a jeleneteket, melyek az egyes szereplők  nézőpontját közvetítik? Milyen többletet jelentenek ezek a mindentudó elbeszélői szerepkörhöz  képest? Milyen gondolatokat, érzéseket, benyomásokat tárnak fel? Hol jelenik meg a narrátori szólam?)
 • Jellemformálás
 • A szereplők kapcsolatrendszere
 • A szereplők kommunikációja
 • A gyilkosság lélektani okai
 • A mű szerkezete (A mottó értelmezése, a történelmi események kapcsolódása a cselekményhez, a nyitó- és a zárófejezet értelmezése)
 • A megalkotottság jellemzői (nyelvi megformáltság, szóképek, alakzatok szerepe, az előrevetítések, sejtető elemek jelentősége)

 

Érdekességek:

I. A mű alapötlete Kosztolányi feleségétől származott. Harmos Ilona  eljátszott a gondolattal, hogy jó lenne egy olyan cseléd, aki gondolkodás nélkül, gépiesen végzi a dolgát. Majd visszariadt, hiszen aki ennyire öntudatlan, esetleg képes valami “rémült cselekedetre”…

II. Kosztolányira nagy hatással volt Freud elmélete, aki szerint az emberi személyiség eleve megosztott, több rétegből áll:

 1. Id
  Ez az ösztön-én, melynek célja az örömszerzés és a fájdalmak elkerülése. (Éhség, szomjúság, nemi ösztönök)
 2. Ego
  A realitásért felelős énrész, mely megkeresi a szükséglet kielégítésének módját (pohár víz, étel, szex)
 3. Superego
  Felettes én, ez a társadalmi szabályok, normák képviselője.  Feladata az elfogadhatatlan, agresszív, perverz ösztönkésztetések meggátlása az ösztönök kontrollálása, normákhoz igazítása. Módszere a bűntudatkeltés. (Gyerekkorban ezt a szülő képviseli, később helyét átveszi az önkontroll.)

Ha ezek a személyiségrészek nincsenek összhangban, belső konfliktusok keletkeznek, ilyen például az elfojtás. ennek az a lényege, hogy látszólag meg nem történtté tesz sérelmeket, traumákat.  De az elfojtott dolog a tudat mélyén megmarad, súlyos esetben átveszi az irányítást a test fölött,meghatározója, irányítója marad az ember tetteinek.